Elektronska pisarnica u Elektroprivredi Srbije – kako pomiriti papir i moderno poslovanje?

Predmet ove prezentacije je:

  • studiju slučaja uvođenja novog programskog rešenja za zavođenje i distribuiranje poslovne dokumentacije EPS-a, kao i kao i moduli za Elektronsku pisarnicu i vođenje putnih naloga koji su trenutno u eksploataciji u EPS-u, i
  • korišćena tehnološka platforma za aplikaciju faDoc koja uređuje oblast upravljanja poslovnom dokumentacijom.

Kroz EPS-ove objekte svakodnevno cirkuliše velik broj ljudi: zaposleni, partneri, dobavljači, izvođači, učenici, studenti itd. Svi oni su korisnici usluga Pisarnice. Obzirom da je protok dokumentacije unutar službi osnov njihovog rada, u aplikaciji je omogućeno pored klasičnih ranijih radnji (zavođenje, zaduživanje, razvođenje i arhiviranje) i digitalizacija i čuvanje sadržaja svih vrsta dokumenata, njihova klasifikacija i dostava elektronskim putem do krajnjeg izvršioca.

Organizaciona struktura i korisnici sa dodeljenim odgovarajućim ulogama su okosnica kolaboracije koja se oslanja na osnovni poslovni proces zavođenja pošte i čini posao razvođenja i dostavljanja korisnicima automatizovanim u potpunosti. Omogućen je niz poslovnih izveštaja kao i izveštaja o broju dokumenata po entitetima, pisarima, skenerima i tipovima skeniranih dokumenata.

U nekim delovima EPS-a je još ’90-tih godina prošlog veka uvedena aplikacija za elektronsku pisarnicu sa ciljem da pokrije prijem, otpremu i razvođenje dokumentacije unutar službi. Danas, posle statusnih promena u EPS-u, je u funkciji aplikacija faDoc rađena na Oracle tehnologijama.

Aplikacija je pisana u APEX-u, integrisana je sa Oracle-ovim WCC i ima dva nivoa pristupa: korisnički i administrativni.

Na osnovu četiri meseca rada sistema, zaključak je da, bez obzira što smo prešli na moderan, digitalni način poslovanja, količina informacija i sadržaja (papira) kojim treba da se upravlja ostaje ista, ako ne i veća, što je dobro jer su informacije svuda oko nas, samo ih moramo dobro iskoristiti i usmeriti u našu poslovnu korist.

Implemented solutions - showcase
Location: Conference hall B Date: May 26, 2016 Time: 10:00 am - 10:50 am buba Ljubica Ivković