Implementacija modula nabavke Oracle eBS-a u ERP sistem Elektroprivrede Crne Gore a.d.

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) je nacionalna elektroenergetska kompanija osnovana radi obavljanja privredne djelatnosti, odnosno proizvodnje, kupoprodaje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom privrede i stanovništva, izgradnje i održavanja elektroenergetskih objekata, proizvodnje i nadzora, kao i drugih djelatnosti propisanih statutom EPCG, a sve sa ciljem zadovoljenja potreba potrošača Crne Gore.

EPCG se sastoji od devet organizacionih jedinica u okviru kojih radi više od 2365 ljudi. Jednostavno, efikasno i kvalitetno obavljanje kompleksnih poslovnih procesa, zaposlenima je omogućeno implementacijom integrisanog ERP sistema baziranog na Oracle eBS-u. Proces prilagođavanja i unapređenja ERP sistema je kontinuiran proces započet danom njegovog puštanja u produkciju 7.3.2010. godine. Podizanje funkcionalnosti sistema na nivo više ostvaruje se svakodnevnim zahtjevima korisnika sistema i realizacijom istih u sardanji sa eksternim partnerima, kreirajući proizvod koji podržava procese rade i prati savremene trendove u oblasti IT-a.

U ovom radu približićemo vam način funkcionisanja i kontrole nabavke robe, radova, usluga i osnovnih sredstava korišćenjem ERP sistema EPCG. Sistem se sastoji od Oracle e-Business Suita (14 modula) i CMS sistema (9 aplikacija), od kojih jedan modul sistema čini modul nabavke.

Implemented solutions - showcase
Location: Conference hall B Date: May 26, 2016 Time: 9:01 am - 9:51 am Milica Popovic Milica Popović